Amet tegi MMSi gruppi kuulunud arsti tervisekeskusele mitu ettekirjutust

Jüri tervisekeskuse juhataja, perearst Riina Raudsik.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Terviseamet leidis järelevalvemenetluse käigus Facebookis MMSi gruppi kuulunud perearsti Riina Raudsiku juhitava Jüri tervisekeskuse osas puudusi ning tegi mitu ettekirjutust.

* Pressinõukogu arutas Riina Raudsiku kaebust selle artiklli peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Järelevalvemenetlusest selgus, et tervisekeskuse kodulehel propageeritakse teenuseid ning selgitatakse haiguste patogeneesi ning ravimeetmeid viisil, mis erineb üldisest tõenduspõhisest meditsiinipraktikast. Samuti esinesid puudused tervishoiuteenuste dokumenteerimisel.

Samuti tuvastas terviseamet, et tervisekeskuse juhatuse liige perearst Riina Raudsik kuulus küll Facebooki internetikeskkonnas MMS ja DMSO grupi liikmete hulka, kuid kemikaali MMS ei ole Raudsik kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi.

Amet tugines oma otsuses ka arstide liidu eetikakomitee ja Tartu Ülikooli peremeditsiinikliiniku hinnangule.

Ettekirjutuses kohustas amet lõpetama viivitamatult inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivate ideede, arvamuste, veendumuste ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil levitamine. Samuti tuleb tervisekeskusel lõpetada teenuse osutamisel tegevused, mille korral ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist. Ka tuleb hakata keskusel viivitamatult dokumenteerima kõiki tervishoiuteenuse osutamise leide, sealhulgas ka kõrgvererõhutõvega patsientide objektiivseid leide.

Lisaks ettekirjutusele edastas amet Jüri tervisekeskusele märgukirja, milles juhtis tervisekeskuse  tähelepanu sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr 128 «Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded». Vaatamata asjaolule, et tervishoiutöötajate resertifitseerimine on vabatahtlik,  soovitas amet tervisekeskusel esimesel võimalusel korraldada oma perearstide resertifitseerimine perearstide seltsi juures.

Samuti tegi amet haigekassale ettepaneku kontrollida Jüri tervisekeskuse osutatavate teenuste vastavust üldarstiabi rahastamise lepingus kehtestatud tingimustele ja kehtivate ravijuhiste järgimist.

Amet tuvastas menetluse käigus, et Jüri tervisekeskus on läinud vastuollu järgmiste seadusandlike aktidega:

1.      Tarbijakaitseseadus § 91 lg 2, mille kohaselt käsitletakse ohtliku teenusena teenust, mille osutamise viisiga seonduv viga või teenuse osutamisel kasutatava toote konstruktsiooni või koostise puudus või teenuse kohta antud ebaõige, eksitav või puudulik teave võib põhjustada inimese vigastuse, mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist;

2.      Rahvatervise seadus § 12 lg 6, mille kohaselt ei tohi levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet sõnas, trükis või muul viisil;

3.      Sotsiaalministri 18.09.2008 määrus nr 56 «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» § 14 lg 1, mille kohaselt kantakse tervisekaarti tervishoiutöötaja vastuvõttu iseloomustavad andmed, muuhulgas ka patsiendi objektiivne leid.

Riikliku järelevalvemenetluse Jüri tervisekeskuse üle viis terviseamet läbi ajavahemikul 23.09.2015-18.12.2015 ning lõpetas ettekirjutuse koostamisega 21.12.2015.