E, 21.09.2020

Ravimiamet kaotas kohtus Apothekale

Apotheka.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Tartu halduskohus rahuldas Terve Pere Apteegi kaebuse ja tühistas ravimiameti otsuse, millega peatati osaliselt apteegi tegevusloa kehtivus Põhja-Tallinna Regionaalhaiglas (PERH).

Samuti jättis kohus muutmata selle aasta 11. oktoobril kohaldatud esialgse õiguskaitse, mis annab apteegile võimaluse jätkata apteegiteenuse pakkumisega kaebuse lahendamise ajal, teatas Tartu halduskohus.

Apteek leidis oma kaebuses, et oluline pole mitte niivõrd ruumide kasutamisõigust tõendav dokument, vaid see, kas tal on tegelikkuses õigus ruume kasutada. Ruumide kasutamise õiguse üle vaidlevad apteek ja PERH Harju maakohtu menetletavas tsiviilasjas. 

Ravimiamet põhjendas oma seisukohta sellega, et apteegil ei ole alates selle aasta 2. oktoobrist teenuse osutamiseks PERH-iga kehtivat üürilepingut viimase pindade kasutamiseks.

Ravimiseaduse järgi tuleb tegevusloa taotluses muuhulgas esitada ruumide kasutusõigust tõendav dokument. Halduskohus leidis, et nimetatud nõude eesmärk on koguda tegevusloa andmise menetluses informatsiooni ja võimaldada ravimiametil kontrollida, kas loa taotlejal on seaduses sätestatud nõetele vastav tegevuskoht või selle saamise võimalus lähitulevikus.

Ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi esitamisel on tähendus tegevusloa andmise menetluses. Kohtu hinnangul ei saa aga üksnes sellele dokumendile omistada määravat tähendust tegevusloa kehtivuse peatamise otsustamisel. Nimetatud otsuse tegemisel on määrav tähendus hoopis sellel, kas apteegil on materiaalsetele nõuetele vastav tegevuskoht, kus teenust pakkuda või mitte.

Kohtu hinnangul ei sõltu tegevusloa peatamine või kehtetuks tunnistamine üksnes nimetatud dokumendist, kuna selle puudumine ei välista apteegi kasutuses oleva tegevuskoha olemasolu. Ruumide kasutusõiguse üle vaidlevad PERH ja apteek maakohtus ning ravimiametile esitatavaks dokumendiks võib olla ka maakohtu lahend.

Kohus märkis, et ravimiseaduse eesmärk ei ole mitte kaitsta eraõigusi ega majanduslikke hüvesid, vaid tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus ning edendada nende sihipärast kasutamist. Samas ei kohusta ka tegevusloa kehtimise peatamine apteeki vaidlusaluseid ruume vabastama.

Tegevusloa peatamine Ravimiameti nõutud dokumendi puudumisel ei taga kohtu hinnangul suure tõenäosusega ruumide valdust võimalikule tulevasele üürnikule ega talle tegevusluba vaidlusalustes ruumides apteegiteenuse osutamiseks. Ravimiamet on ise korduvalt väitnud, et võimalikule tulevasele üürnikule väljastatakse tegevusluba alles pärast valduse saamist ja sisseseade paigaldamist.

Kohus leidis ka, et ravimiamet ei ole teostanud kaalutlusõigust, sest apteegile heideti ette üksnes tõendi esitamata jätmist. Ametil oli võimalus kaaluda, kas jätta tegevusloa kehtivus peatamata maakohtus poolelioleva vaidluse tõttu või mitte. Samuti ei andnud amet kohtu hinnangul apteegile võimalust esitada arvamust dokumendi puudumise õigusliku tagajärje kohta.

Otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 18. detsembrini.

Terve Pere Apteek OÜ on tegutsenud aastaid PERH-is. Suvel korraldas haigla üürilepingu tähtaja täitumise tõttu konkursi ruumidele rentniku leidmiseks. Selle võitis Benu Apteek Eesti OÜ.

Oktoobris kui üürileping lõppes Terve Pere Apteek pinda ei vabastanud, viidates puudustele konkursi korralduses ja kehtivale üürikokkuleppele PERH-iga.

Seejärel peatas ravimiamet osaliselt PERH-is asuvates apteegiruumides tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab ruumide kasutusõigust tõendava dokumendi ehk kehtiva üürilepingu.

Terve Pere Apteek pöördus Tartu halduskohtu poole esialgse õiguskaitse taotlusega, mille kohus ka 11. oktoobril ettevõttele andis.

Ravimiameti õigusnõuniku Andrus Varki kommentaar Postimehele:

Ravimiameti ülesandeks on kontrollida ja tagada, et apteegiteenuse osutamine toimub kooskõlas seadusega. Juhul, kui tegevusloa taotlemisel Ravimiametile ruumide kasutusõigust kinnitavat dokumenti ei esitata, siis apteegiteenuse osutamiseks Ravimiamet tegevusluba anda ei saa. Ravimiametile edastatud Terve Pere Apteegi ruumide kasutusõigust Põhja Eesti Regionaalhaiglas kinnitav dokument, mis on vajalik olnud tegevusloa andmisel, kehtis kuni 01.10.2017.

Seega tegevusloa omaja ei vasta enam seadusega tegevusloa andmisele kehtestatud nõuetele. Vaidlus käib selle üle, kas tegevusloa andmisel nõutud ruumide kasutamisõigust kinnitav dokument on oluline ka hiljem, st kogu tegevusloa kehtimise vältel. Tartu Halduskohus on jõudnud seisukohale, et ruumide kasutamisõigust kinnitava dokumendi hilisem puudumine on küll rikkumine, kuid ei ole oluline rikkumine.

Viidatud kohtulahend ei ole veel jõustunud ja Ravimiametil on võimalik 30 päeva jooksul kohtuotsus edasi kaevata Tartu Ringkonnakohtule.